Om Kolbotnkoret

Org nr 971 257 830

Epost: post@kkoret.no

web: http://kkoret.no

Facebook: www.facebook.com/kolbotnkoret

Instagram: kolbotnkoret

Bankgiro: 1614.27.89284

Vipps: #708239

Leder: Anne Bennick
Epost: anne@bennick.no
Telefon: 90574658

Kolbotnkoret i Nordre Follo, øver hver tirsdag i Kolben Kulturhus, Kolbotn 3etg kl 18.30 til 21.00

Kolbotnkorets visjon:

Hvilket kor er vi, hva vil vi med koret vårt?
Kolbotnkoret er et blanda kor med lange tradisjoner på Kolbotn (Nordre Follo kommune) og i området som ønsker å spre smil og glede blant både medlemmer og medmennesker. Koret er uten religiøs eller politisk tilknytning, og vi er åpne for sangglade og sosiale mennesker uavhengig av kjønn, alder, opprinnelse eller legning som bor i Nordre Follo eller området rundt.
Koret ønsker å være en betydelig kulturbærer i nærmiljøet, som ivaretar tradisjoner og tør strekke seg mot ukjente mål. Vi vil gjennom samarbeid med andre lokale kulturkrefter stadig videreutvikle oss som kor og som mennesker.

Hvem er vi, og hva forventes av oss som medlemmer?
Som medlem av Kolbotnkoret ønsker vi å være engasjerte, positive og inkluderende. Vi tør utfordre oss selv, og tåler usikkerheten lenge nok til å nyte suksessen når vi lykkes.
Koret har en ung, dyktig og engasjert dirigent som gir oss utfordringer på en måte som gjør sangene vi øver på både oppnåelige og hyggelige å framføre.
Driften av koret er basert på at alle medlemmene bidrar til fellesskapet, og at alle respekterer og forholder seg til vedtektene for koret. Det er en selvfølge at alle engasjerer seg og er villige til å ta verv.

Kolbotnkoret er i samarbeid med Norges Sangerforbund ett av de første kor i landets som tar i bruk en ny hjemmeside som gir korets medlemmer enkel tilgang på korets program, meldinger, noter, lydfiler og opptak av øvelser og opptredener. Muligheten for øvelse hjemme er altså etablert, men det hyggeligste er selvfølgelig når alle er samlet.

VEDTEKTER FOR KOLBOTNKORET
Vedtatt på årsmøtet 25.02.2008 Revidert på årsmøtet 25.02.2013 Revidert på årsmøtet 12.04. 2021
§1
Korets navn er ”Kolbotnkoret”
§2
Koret har som formål gjennom innøving og fremføring av variert musikk, å arbeide med å heve korets kunstneriske kvalitet og derved bidra med å berike musikklivet i distriktet. Koret er politisk og religiøst nøytralt.
§3
Som medlemmer opptas enhver som godkjennes av styret og dirigent.
Til æresmedlemmet kan utnevnes medlemmer og andre som har ytet koret og/eller sangen tjenester utover det vanlige. Utnevnelsen finner sted på korets årsmøte eller styrets begrunnede innstilling, og avgjøres med vanlig flertall.
§4
Medlemmer plikter å møte til alle korets øvelser, konserter og opptredener. Eventuelt forfall skal meldes til person(er) oppnevnt av styret. Gjentatte fravær foran arrangementer der koret skal delta, gir dirigenten rett til å utelukke vedkommende fra deltagelse. Dersom et medlem har vært borte fra øvelsen gjentatte ganger uten å gi beskjed, har styret mulighet til å stryke vedkommende som medlem.
Et medlem kan søke styret om permisjon for et begrenset tidsrom. Ethvert medlem plikter å motta tillitsverv i koret.
§5
Medlemskontingenten for medlemmer fastsettes av årsmøtet. Kontingenten deles med betaling to ganger i året. Betaling for vårsemesteret forfaller 14 dager etter avholdt årsmøte. Betaling for høstsemesteret forfaller 15. september.
Uteblitt betaling varsles med en påminnelse. Om innbetaling fortsatt uteblir 14 dager etter påminnelse, påløper er purregebyr på 5% av halvårskontingenten.
Utmelding for høstsemesteret må finne sted senest 31. august. I motsatt fall, må kontingent for høstsemesteret betales. Utmelding for vårsemesteret må finne sted senest 31. januar. I motsatt fall, må kontingent for vårsemesteret betales.
Nye medlemmer, som begynner før 1. april i vårsemesteret eller før 16. september i høstsemesteret, betaler halv kontingent for det semesteret vedkommende begynner. Medlemmer som ikke betaler kontingent til fastsatt tid, kan etter purring, strykes som medlem.
Kontingent for medlemmer i permisjon, blir fastlagt av styret.
Styreleder fritas for medlemskontingent.
§6
Årsmøtet er korets høyeste myndighet. Dets avgjørelser er endelige og kan kun endres ved beslutning fattet på et nytt ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet holdes innen utgangen av februar og innkalles av styret med 3 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før møtet.
Dagsorden for årsmøtet:
1. Åpningoggodkjenningavmøteinnkallingogdagsorden
2. Valgavmøtedirigentogsekretær,samt2kormedlemmertilå
underskrive møteprotokoll
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Innkomneforslag
7. Valg
Alle beslutninger fattes med vanlig flertall der ikke annet er bestemt i vedtektene.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når minst 1/3 av medlemmene eller flertall i styret forlanger det. Møtet innkalles av styret med 1 ukes varsel og med angivelse av den sak som ønskes behandlet.

§7
Koret ledes av styret bestående av 5 medlemmer: styreleder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. I styremøter har hvert styremedlem, ved uenighet, en stemme. Ved stemmelikhet, har styreleder 2 stemmer.
Styreleder, nestleder, sekretær og kasserer velges for 2 år, styremedlem for 1 år, dog slik at 3 medlemmer står på valg hvert år. Dessuten velges 1 varamedlem for 1 år.
Revisor velges for 1 år.
I tilfellet det skal velges mellom to eller flere kandidater i konkurranse, skal valget skje skriftlig.
§8
Dirigent tilsettes av styret med 3 mnd gjensidig oppsigelsesfrist og (eller) på de vilkår som styret til enhver tid fastsetter.
§9
Forandring av vedtektene kan kun foretas på et ordinært årsmøte. Forslag om forandring av vedtektene må være innlevert til styret senest 2 uker før årsmøtet avholdes og må, for å bli vedtatt, oppnå 2/3 flertall.
§10
Oppløsning av koret krever 2/3 flertall på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.
§11
Dersom oppløsning besluttes, skal årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte fatte vedtak om hvorledes korets eiendeler skal forvaltes.